Sök

Sjöbovikens naturreservat

Fina Sjöbovikens naturreservat

Kontaktinformation

  • Norgetvägen, 572 62 Oskarshamn
Besök hemsida

Naturreservatet Sjöbovikens höga naturvärden i kombination med dess närhet till Oskarshamn gör att det har ett stort värde för rekreation, naturpedagogik och friskvård. Det stadsnära läget gör området mycket lättillgängligt, särskilt för människor i södra delarna av Oskarshamns centralort . De relativt få stigarna används idag främst för promenader.

Längst i norr finns en stor öppen plats och här startar man gärna sin vandring genom reservatet. Terrängen är kraftigt kuperad så det är inte lämpligt för barnvagnar och personer med rörelsehinder. Observera också att man måste ha hunden kopplad.

I västra delen av Sjöboviken reser sig en tvär brant (Kampensberg) med utsikt över den uppgrundade viken. Detta berg har en romantisk, men tragisk, sägen kopplad till sig. Även om det förekommer rikligt med äldre grova ädellövträd, så är mycket av den slutna ekdominerade naturskogen som idag präglar området ganska likåldrig och uppvuxen under stor konkurrens om ljus och utrymme. Detta har bidragit till få vidkroniga träd i dessa delar av området.

Sjöbovikens naturreservat tillhörde tidigare Kristinebergs gårds ägor. På en äldre karta ser man att merparten av åkrarna var placerade i anslutning till gården i norr. Den norra delen av området var helt trädbevuxen med undantag för några åkrar och ängar som låg i nära anslutning till gården. Sannolikt användes det trädbevuxna området som betesmark åt djuren. En stor del av det som i dag är kärr och vassområden var förr utdikat och användes som slåtterängar.

Området är idag hemstad för många olika slags växter och djur, särskilt för mossor och lavar. Exempel på sällsynta arter som finns i området är blek kraterlav, grå vårtlav, dvärgtufs, bårdlav, fällmossa och platt fjädermossa. Tack vare den långa trädkontinuiteten och att det finns gamla lövträd med grov bark som står solexponerat, så gynnas många arter. Tillgången på död ved i skogen innebär en rik miljö för vedlevande insekter, och som i sin tur blir till föda åt fåglarna.